Защита на личните данни

„Егида – София“ ЕАД гарантира, че вашите лични данни са защитени в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни.

Като самостоятелен администратор на лични данни, „Егида – София“ ЕАД се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби, свързани със събиране и обработване на лични данни. Възприемаме като лична отговорност и наше задължение полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита от неправомерни действия.

Защитата на правата и свободите на гражданите е от първостепенно значение за „Егида – София“ ЕАД и ние се отнасяме с необходимото уважение към интересите на гражданите.

„Егида – София“ ЕАД е самостоятелен администратор на данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и носи цялата отговорност и рисковете от евентуално несъответствие с изискванията на Общ регламент относно защитата на данните, включително носим отговорност за разработване и насърчаване на добри практики в областта на обработване на личните данни в „Егида – София“ ЕАД.

Buy now